tokyo,setagaya,japan

​vege &

​takayaodashima@gmail.com

Tel: 09066840836